Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné prodejní, dodací, záruční a montážní podmínky CHEMIE STAR, spol. s r.o. pro podnikatele ve smyslu § 1751 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ či „NOZ“)

1. Platnost předmětných podmínek a jejich změny

a) Následující Všeobecné prodejní, dodací, záruční a montážní podmínky společnosti CHEMIE STAR, spol. s r.o. (dále jen „podmínky“) jsou platné pro všechny uzavřené smluvní vztahy mezi společností CHEMIE STAR, spol. s r.o., se sídlem K Dolíkám 717/8a, PSČ 503 11, IČO: 43222226, DIČ CZ43222226 (dále jen „společnost CHEMIE STAR“ či „CHEMIE STAR“) a objednatelem, kupujícím (dále jen „klient“), který je podnikatelem ve smyslu §420 NOZ (dále též „smluvní strany“), při prodeji jakéhokoli zboží společnosti CHEMIE STAR (dále jen „zboží“) na území České republiky.

b) Tyto podmínky vydává CHEMIE STAR v souladu s § 1751 a násl. občanského zákoníku a vztahují se na všechny smluvní vztahy dle písm. a) tohoto bodu podmínek, přičemž se stávají dnem jejich podpisu či akceptací klientem nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi smluvními stranami, určují a doplňují některé části jeho obsahu, nestanoví-li konkrétní smlouva jinak.

c) Změny těchto podmínek či případné existující všeobecné obchodní podmínky klienta platí a jsou závazné pouze, pokud byly společností CHEMIE STAR výslovně písemně uznány a potvrzeny.

d) Tyto podmínky se nevztahují na smluvní vztahy vzniklé mezi společností CHEMIE STAR a kupujícím zákazníkem, který je spotřebitelemve smyslu ustanovení § 419 NOZ, pro které platí výlučně právní úprava obsažená v ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku a speciální obchodní podmínky společnosti CHEMIE STAR určené spotřebitelům. Vloží-li však takový klient zboží do vlastního obchodního majetku či do obchodního majetku jiného podnikatele anebo užije-li klient, dá-li svolení k užití či jinak dovolí užití zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci podnikatelské činnosti jiného podnikatele, ustanovení těchto podmínek se na vztah mezi tímto klientem (popř. jeho právním nástupcem) a společností CHEMIE STAR použijí.

2. Nabídky, objednávky, termíny dodání zboží a vedlejší ujednání

a) Pokud není stanoveno jinak, jsou nabídky činěné společností CHEMIE STAR vůči třetím osobám nezávazné, a to v případě všech údajů včetně ceny, množství, dodacích lhůt a možností dodání.

b) Objednávka klienta platí za uznanou a závaznou okamžikem jejího písemného potvrzení společností CHEMIE STAR klientovi či jejím provedením (dodáním zboží klientovi).

c) Jakékoli změny či doplnění objednávky platí za uznané a pro CHEMIE STAR závazné okamžikem jejich písemného potvrzení společností CHEMIE STAR klientovi či provedením takové změny při plnění objednávky. Mezi smluvními stranami jsou závazné pouze písemné dohody a ujednání. K jakýmkoli ústním dohodám či dodatkům k uzavřeným smlouvám činěným zaměstnanci CHEMIE STAR bez jejich písemného potvrzení vedením společnosti CHEMIE STAR se nepřihlíží.

d) CHEMIE STAR tímto vylučuje automatické přijetí návrhu na uzavření smlouvy či dohody s jakýmkoli dodatkem, výhradou, omezením či odchylkou ze strany klienta. Taková odpověď klienta se nepovažuje za přijetí nabídky, ale za nový návrh, který by CHEMIE STAR musela klientovi opět písemně akceptovat, pokud se nerozhodne takto změněné podmínky smlouvy akceptovat přímým splněním (dodáním zboží klientovi). Smluvní strany si sjednaly, že si navzájem nepřijmou ani neposkytnou žádné plnění než to, které bylo mezi nimi sjednáno písemně. V opačném případě se to bude považovat za podstatné porušení smlouvy.

e) Bez písemného souhlasu společnosti CHEMIE STAR nelze pohledávku klienta za společností CHEMIE STAR postoupit třetí osobě nebo tuto pohledávku dát třetí osobě do zástavy. Vyloučeno je též postoupení smlouvy dle § 1895 a násl. občanského zákoníku.

3. Cena, daně a poplatky, vyúčtování oprav

a) Ceny uváděné v nabídkách a smluvené se společností CHEMIE STAR jsou uváděny za jednotlivé kusy či soubory zboží bez jeho obalu, pokud není mezi stranami písemně smluveno jinak. Ceny zboží jsou uváděny bez DPH. Výše DPH či jiných daní a poplatků dle zákona bude vždy obsažena ve faktuře vystavené společností CHEMIE STAR klientovi.

b) Výše cen uváděných v rozpočtech na opravy jsou stanoveny na základě odborných znalostí CHEMIE STAR a jsou přibližné. V případě vyžádání vyhotovení rozpočtu klientem, po jehož vyhotovení nebude následovat žádná zakázka klienta vůči CHEMIE STAR, bude vyhotovení takového rozpočtu klientovi vyúčtováno dle skutečně vynaložené práce na tento rozpočet a pro CHEMIE STAR takový rozpočet vůči klientovi přestane být závazný. Klient se tyto náklady zavazuje uhradit.

4. Platby, fakturace, prodlení, zákaz srážek a pozdržení plateb, zálohy

a) Za zaplacení ceny zboží klientem se považuje den připsání částky na účet společnosti CHEMIE STAR v plné výši dle ceny zboží či dle částky stanovené fakturou vydanou společností CHEMIE STAR k úhradě, a to včetně veškerých vedlejších poplatků a úroků z prodlení s danou smlouvou souvisejících či složení této částky v hotovosti na příslušných pokladnách CHEMIE STAR.

b) Pohledávky společnosti CHEMIE STAR nemohou být hrazeny jinými fakturami. V případě plnění závazku klientem jiným způsobem než zaplacením kupní ceny, je CHEMIE STAR oprávněna k okamžitému odstoupení od smlouvy. Pozdržování plateb vůči CHEMIE STAR způsobuje prodlení klienta s plněním závazku vůči CHEMIE STAR.

c) Platby provedené klientem jsou společností CHEMIE STAR započítávány nejprve na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na vedlejší náklady, smluvní pokutu, zákonné úroky z prodlení a poté na úhradu jistiny.

d) V případě prodlení s úhradou plateb za zboží ve lhůtě splatnosti určené smlouvou či fakturací se klient zavazuje uhradit k rukám společnosti CHEMIE STAR smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo společnosti CHEMIE STAR na náhradu škody. Kromě nároků dle první věty tohoto odstavce se klient zavazuje ve prospěch CHEMIE STAR uhradit veškeré vedlejší náklady spojené s vymáháním dlužné částky za klientem, a to zejména náklady CHEMIE STAR spojené s upomínkami, se službami advokáta či s úhradou soudních poplatků.

e) Při každém prodlení s platbou je CHEMIE STAR dle svého uvážení oprávněna:

ea) trvat na splnění smlouvy a zároveň

  • posunout plnění svých povinností do doby plného uhrazení pohledávky, a to i v případě jiných obchodních záležitostí s konkrétním smluvním partnerem
  • k přiměřenému prodloužení dodací lhůty, a to i u ostatních obchodních případů s daným smluvním partnerem
  • v případě předchozí uzavřené dohody o úhradě ceny formou splátek požadovat k okamžité úhradě celou kupní cenu zboží (ztráta výhody splátek)
  • požadovat k úhradě smluvní pokutu a úroky z prodlení ode dne prodlení s úhradou dlužné částky

eb) po stanovení přiměřené lhůty k dodatečnému plnění v délce nejdéle 14 dnů od smlouvy odstoupit a popř. odstoupit i od jiných smluv uzavřených s klientem, u nichž do té doby neproběhlo plné plnění. Nároky na náhradu škody zůstávají v takovém případě společnosti CHEMIE STAR zachovány.

5. Dodavatelé, dodací termíny, prodloužené dodací lhůty, prodlení s převzetím zboží

a) Pokud není stanoveno jinak, je za včasné dodržení dodací lhůty či termínu považováno i včasné odeslání předmětu dodávky společností CHEMIE STAR či včasné oznámení o možné expedici zboží společnosti CHEMIE STAR. Povinnost označit zboží ve smyslu § 2091 občanského zákoníku je splněna vyplněním přepravních a dodacích listů, které provázejí zboží.

b) V případě vyšší moci, nezaviněných poruch provozu, prodloužení dodacích termínů subdodavatelů, nedostatku surovin, energie, nebo dopravních sil, stávek, blokád, těžkostí v dopravě, nařízení veřejných institucí a orgánů, stejně tak i v případě všech obdobných případů, nedochází při nedodržení dodací lhůty k prodlení s dodáním zboží, a to i v případě, že tyto problémy nastanou během zpoždění jedné ze smluvních stran.

c) V případě nevyzvednutí zboží, které bylo společnosti CHEMIE STAR předáno do opravy, ve lhůtě 1 měsíce od termínu dokončení opravy, který byl klientovi písemně oznámen či od předání rozpočtu na opravu zboží, je společnost CHEMIE STAR oprávněna účtovat klientovi poplatek za uskladnění zboží dle aktuálního ceníku CHEMIE STAR. Nevyzvedne-li si klient zboží ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen si jej vyzvednout, je CHEMIE STAR oprávněna po odečtu poplatku za uskladnění zboží zaslat zboží na náklady klienta na jeho adresu nebo po předchozím upozornění klienta zboží prodat. V případě prodeje nevyzvednutého zboží vyplatí společnost CHEMIE STAR po uplatnění nároku klienta tomuto výtěžek prodeje po odečtení ceny za opravu, uskladnění zboží, nákladů prodeje a dalších oprávněných nároků, které má právo si oproti pohledávce klienta jednostranně započíst.

6. Zasílání zboží

Veškeré zásilky jsou uskutečňovány výhradně na riziko klienta. CHEMIE STAR si vyhrazuje právo na volbu druhu a způsobu doručení zásilky. Přesto, že CHEMIE STAR vyvíjí maximální úsilí pro nejvhodnější a nejrychlejší způsob doručení zásilek vzhledem k přáním jednotlivých klientů, tyto pro něj nejsou závazná. Společnost CHEMIE STAR není odpovědná za jakékoli škody a není povinna nést jakékoli náhrady za škodu způsobenou přepravou či doručováním zboží. Zboží bude zabaleno (opatřeno pro přepravu) způsobem obvyklým pro uchování sjednaného zboží a jeho ochranu v místě odevzdání zboží k přepravě.

7. Přechod rizika, prohlídka zboží, povinnost odběru a právo na dílčí dodávky

a) Nebezpečí škody na zboží přechází ze společnosti CHEMIE STAR na klienta okamžikem odeslání zboží společností CHEMIE STAR klientovi, a to i v případě dílčích dodávek či hrazení dopravy společností CHEMIE STAR. V ostatních případech dodáním zboží klientovi.

b) V případě výskytu neovlivnitelných událostí ve smyslu bodu 5 písm.b) těchto podmínek ze strany společnosti CHEMIE STAR, v jejichž důsledku dojde ke zpoždění zásilky, přechází nebezpečí škody na zboží na klienta dnem možného odeslání zboží či dnem, ve kterém bylo vyzvednutí zboží klientem dohodnuto.

c) Klient je povinen zboží pečlivě prohlédnout nejpozději bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy měl možnost se zbožím nakládat a případnou zjištěnou vadu je povinen společnosti CHEMIE STAR bez zbytečného odkladu písemně vytknout. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy klientem. V případě, že zboží bude klientem převzato a CHEMIE STAR nebudou bez zbytečného odkladu klientem vytknuty jakékoli vady, má se za to, že smlouva byla společností CHEMIE STAR splněna beze zbytku, řádně a včas.

d) Klient je povinen převzít dodané zboží a řádně je uskladnit, i v tom případě, bylo-li zboží přepravou poškozeno.

e) Společnost CHEMIE STAR je oprávněna uskutečňovat dílčí dodávky zboží, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Tyto jsou vyřizovány jako samostatné zakázky a jsou také samostatně fakturovány.

8. Záruka, opravy zboží

CHEMIE STAR přebírá záruku za jakost dodaných strojů a zařízení v délce 12 měsíců ode dne dodání zboží klientovi. Na dodané (vyměněné) náhradní díly v délce 6 měsíců ode dne dodání klientovi a za provedené práce v délce 3 měsíce od data provedení práce, popř. ve vyšší délce, pokud tak stanoví záruční list vydaný společností CHEMIE STAR pro konkrétní zboží, vyjma nároků přesahujících níže stanovený rámec, dle následujících podmínek:

a) Záruční doba 12 měsíců na jakost vybraných dodaných strojů a zařízení výrobce Kärcher, uveřejněných v seznamu pod označením "Vybrané stroje professional", je podmíněna odborným uvedením těchto strojů a zařízení do provozu k tomu způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobou, pověřenou k tomuto úkonu

b) CHEMIE STAR prodlouží 12 měsíční záruční dobu o dalších 12 měsíců, pokud klient absolvuje nejpozději do 12 měsíce od zakoupení zboží servisní prohlídku vybraných strojů a zařízení v jejím autorizovaném servisu Kärcher.

c) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemohlo být zboží v záruční době používáno, z důvodu uznané a provedené záruční opravy, jestliže charakter vady bránil jeho užívání, nejpozději však do doby, kdy je klient povinen opravené zboží převzít. Klient je povinen prokázat nárok na prodloužení záruční lhůty. Prodlení s dodáním zboží nezaviněné společností CHEMIE STAR nezpůsobuje prodloužení záruční doby za jakost zboží. Záruční opravy je oprávněna provádět výhradně společnost CHEMIE STAR.

d) Záruka za jakost se vztahuje na závady způsobené chybou výroby, konstrukce či vadou materiálu. Jakékoli vady či nedostatky na zboží musí být po jejich zjištění bez zbytečného odkladu klientem písemně oznámeny či osobně reklamovány u společnosti CHEMIE STAR,v opačném případě zaniká nárok na jejich odstranění či opravy.

e) Reklamace vad zboží v záruční lhůtě musí být klientem kromě předání vadné součástky, části či celého zboží doložena originálem řádně vyplněného záručního listu vystaveného společností CHEMIE STAR a dokladem o koupi zboží s uvedením místa a data koupě. Veškeré tyto dokumenty a zboží či jeho závadné díly a součástky musí být klientem předány či zaslány společnosti CHEMIE STAR ke kontrole a posouzení za účelem zjištění oprávněnosti reklamace. Náklady a riziko s tímto spojené jdou k tíži klienta. U výrobků a zařízení, u nichž by doprava zboží do záruční opravy byla v záruční lhůtě nepraktická, zvláště u zařízení vyžadujících zvláštní instalaci, bude oprava provedena u klienta, přičemž v případě shledání opravy jako oprávněné, budou klientovi společností CHLEMIE STAR účtovány pouze náklady na cestovné na místo opravy a zpět.

f) Závadné díly či součásti zboží popř. celý výrobek budou v případě uznání reklamačního nároku společností CHEMIE STAR zdarma opraveny či vyměněny. V případě opravy zboží či jeho dílů po záruční lhůtě zboží či v případě neuznaného reklamačního nároku zůstává společnost CHEMIE STAR vlastníkem nového či opraveného zboží či jeho dílů a součástí až do úplného uhrazení kupní ceny klientem ve smyslu článku 9. těchto podmínek.

g) Společnost CHEMIE STAR nepřebírá žádnou záruku za škody či vady na zboží vzniklé z následujících důvodů:

  • jakákoli montáž, neodborné nastavení, neautorizovaný zásah či uvedení zboží do provozu, používání a zacházení se zbožím, které jsou v rozporu s návodem k použití, technickými či bezpečnostními předpisy platnými v České republice popř. provozem zboží v jiných než CHEMIE STAR uváděných podmínkách nebo k jiným stanoveným účelům než stanovuje CHEMIE STAR
  • neodborné uvedení či nastavení do provozu u vybraných strojů a zařízení v souladu s písm. a) tohoto článku podmínek
  • přirozené opotřebení, defekty mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost zboží, nepřiměřené zatížení, nepozornost, mechanické poškození včetně poškození v průběhu přepravy, neodvratná událost (jakékoli živelné pohromy), nevhodné provozní prostředky nebo náhradní díly, nedostatečná či chybná stavební opatření, chemický, elektrochemický či elektrický vliv, stejně tak jako obdobné či stejně hodnotitelné okolnosti.
  • provedení zásahů, oprav či změn na dodaném zboží klientem či třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CHEMIE STAR
  • nepřítomností klienta uplatňujícího práva ze záručního listu na školení společnosti CHEMIE STAR či nevyužití autorizovaných služeb společnosti CHEMIE STAR zákazníkům u zboží, pro které výrobce či CHEMIE STAR školení předepsal
  • reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v technické dokumentaci zboží.

h) CHEMIE STAR neposkytuje záruku za jakost v případě jakéhokoli prodlení klienta s plněním jeho povinností, a to zejména při prodlení s úhradou kupní ceny. Nárok na záruční plnění zaniká v plném rozsahu v případě neodborné instalace zboží v těch případech, kdy je třeba autorizované osoby CHEMIE STAR, opravy zboží klientem či třetí osobou bez výslovného a písemného souhlasu CHEMIE STAR.

i) V případě oprávněného reklamačního nároku hradí CHEMIE STAR na své náklady náhradní díly či součásti zboží, jejichž vady byly řádně reklamovány včetně jejich montáže či odstranění pokud jsou tyto činnosti prováděny techniky CHEMIE STAR. Veškeré další náklady nese klient, není-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

j) Pokud je v průběhu reklamace zjištěno, že reklamovaná vada neodpovídala nedostatkům uvedeným v těchto všeobecných podmínkách a nespadala do záručního plnění, je klient povinen k úhradě veškerých nákladů vzniklých společnosti CHEMIE STAR dle platných montážních podmínek či přiměřených sazeb za takové činnosti obvykle účtovaných.

9. Výhrada vlastnického práva, odstoupení od smlouvy

a) Vlastnické právo přechází v souladu s § 2132 NOZ z CHEMIE STAR na klienta až úplným zaplacením kupní ceny včetně všech vedlejších nároků společnosti CHEMIE STAR dle bodu 4. těchto podmínek, a to i v případě, je-li zboží již instalováno, opracováno či zpracováno.

b) V případě zastavení, jakéhokoli jiného omezení či nárokování zboží s výhradou vlastnického práva ve prospěch společnosti CHEMIE STAR třetí osobou, je klient povinen CHEMIE STAR bezprostředně o těchto skutečnostech informovat a učinit veškeré kroky vedoucí k ochraně vlastnického práva CHEMIE STAR. Klient je rovněž povinen k úhradě všech nákladů, které CHEMIE STAR v souvislosti s ochranou jeho práv vznikly.

c) Smluvním stranám vzniká nárok na okamžité odstoupení od smlouvy, zejména pokud klient neuhradí řádně a včas kupní cenu za zboží, neposkytuje-li klient dostatečnou součinnost při reklamaci, opravách a dodávkách zboží či v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran. Okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně zanikají veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze smluvního vztahu.

10. Místo plnění, závěrečné ujednání

a) Místem plnění je u všech dodávek a prací obchodní sídlo společnosti CHEMIE STAR, spol. s r.o. v Hradci Králové, sídlo provozovny společnosti CHEMIE STAR v Liberci.

b) V případě neplatnosti některého z ustanovení těchto podmínek, nezakládá taková skutečnost neplatnost podmínek jako celku. Namísto neplatného ustanovení vstupuje v platnost obecně platná norma, v opačném případě jsou strany povinny se vzájemně dohodnout na řešení, které je nejblíže původně sledovanému obchodnímu účelu.

c) Smluvní strany výslovně prohlašují, že tyto podmínky uzavřely po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014

Kontakt

Máte projekt, na kterém můžeme spolupracovat?

Česká republika
Hledat!